عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان در دست احداث دانشكده تربيت دبير به‌مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي

1371.09.08 ـ .38516ت441ه ـ 1371.09.28 ـ 172
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره 400.5941 مورخ 1371.8.24 وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره 13415.61.7456 ـ1 مورخ 1371.9.16 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به‌منظور تكميل ساختمان در دست احداث دانشكده تربيت دبير در اختيار مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.