عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد ميليون ريال به منظور ادامه عمليات و تكميل ساختمان زندان اروميه به سازمان زندانها و‌اقدامات تأمين و تربيتي كشور

1371.09.08 ـ .36980ت431ه ـ 1371.09.14 ـ 170
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره 952 ـ 43.01.3793 مورخ 1371.7.12 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و‌تأييد شماره 11758 ـ 33 مورخ 1371.9.1 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ هشتاد ميليون (80.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منور ادامه‌عمليات و تكميل ساختمان زندان اروميه در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه، (‌در قالب يك پروژه) هزينه گردد.