عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

اجازه برگزاري اولين كنگره بين‌المللي شيمي و مهندسي شيمي ايران در سال 1372 توسط دانشگاه شهيد بهشتي

1371.09.08 ـ .28128ت429ه ـ 1371.09.14 ـ 168
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره 13.14147.21182 مورخ 1371.8.14 وزارت فرهنگ و موزش عالي، به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگذاري "‌اولين كنگره بين‌المللي شيمي و مهندسي شيمي ايران" در سال 172 توسط دانشگاه شهيد بهشتي، از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير منابع‌دانشگاه ياد شده و مؤسسات مرتبط با رشته شيمي، مجاز است.