عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

اجازه برگزاري كنگره بين‌المللي ميكروالكترونيك در سال 1372 توسط دانشگاه علم و صنعت

1371.09.08 ـ .28129ت428ه ـ 1371.09.14 ـ 167
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد 13.14488.21706 مورخ 1371.8.19 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌كنگره بين‌المللي ميكروالكترونيك" در سال 1372 توسط دانشگاه علم و صنعت، از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير منابع دانشگاه ياد شده و‌شركت‌كنندگان در كنفرانس، مجاز است.