عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/4

تأييد عضويت آقاي بهادر كريمي در كميته موضوع ماده 1 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران

1371.09.04 ـ .36464ت425ه ـ 1371.09.11 ـ 165
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ1371.9.4 به استناد ماده (11) قانون "‌مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمودند:
‌عضويت آقاي بهادر كرمي ـ معرفي شده طي نامه شماره 12.15879 مورخ 371.8.12 نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران ـ در كميته موضوع ماده(11) قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران تأييد مي‌شود.