عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

قراردادن مبلغ (8.039.400.000) ريال به منظور ادامه اجراي طرح‌هاي بازسازي مناطق زلزله در اختيار استانداريهاي گيلان،‌زنجان و آذربايجان شرقي و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.09.02 ـ .37048ت3ن ـ 1371.09.04 ـ 161
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان (‌موضوع نامه شماره 6500.1.5.52 مورخ 1371.8.16 وزارت‌كشور) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و توافق بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه، به استناد جزء (4)‌بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي‌شود: