عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/1

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 250 ميليون ريال به منظور تكميل طرح عمراني ايجاد چهار مركز درمان و توانبخشي جذاميان به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.09.01 ـ .36651ت419ه ـ 1371.09.07 ـ 151
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.1 بنا به پيشنهاد شماره 7680 مورخ 1371.7.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 11589 ـ33 مورخ 1371.8.26 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به‌منظور تكميل عمليات اجرايي طرح عمراني ايجاد چهار مركز درمان و توانبخشي جذاميان، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.