عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13931
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/9
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

آيين‌نامه همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 120.4663 مورخ 1371.3.13 وزارت آموزش و پرورش، و به استناد اصل يكصد و سي هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره تغيير نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه، آيين‌نامه "‌همكاري‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه" را به شرح زير تصويب نمود: