عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حق شكايت سازمان اوقاف به نمايندگي از موقوف عليهم به ديوان‌عدالت اداري (‌صفحه 541)

‌‌شماره ه100.71 1371/10/8
‌شماره ه100.71. 1371.8.16
‌تاريخ 71.7.25 شماره دادنامه 155 كلاسه پرونده 100.71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم ديوان.
‌مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 3810.65 موضوع شكايت اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان فارس به توليت و‌نمايندگي از موقوفه صاحب ديواني به طرفيت كميسيون تشخيص شماره 2 مالياتي شيراز به خواسته ابطال رأي شماره 148 ـ 64.2.21 به شرح‌دادنامه شماره 1209 ـ 65.7.24 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 604.68 موضوع شكايت اداره حج و اوقاف و امور خيريه جنوب تهران به توليت از موقوفه بدرالنساء‌به طرفيت اداره كل ماليات مركزي تهران به خواسته اعتراض به رأي قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 529 مورخ 69.9.11 با توجه به رأي وحدت‌رويه شماره 39 ـ 38 ـ 37 مورخ 68.7.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستفاد‌از بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اصدار يافته و رسيدگي به شكايات واحدهاي دولتي عليه دولت را در شعب ديوان تجويزي ننموده است‌حكم به رد شكايت صادر نموده است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه