عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13925
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/2
  • تعداد مواد:25
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/1

آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.1 بنا به پيشنهاد 1943.87.338 مورخ 1370.3.19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي بند (16) ماده (2)‌قانون "‌اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" مصوب 1365 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته را به شرح زير تصويب‌نمودند:


روابــــط صریـــــــــح