عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13925
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/9/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/9/11

‌قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه