عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13925
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ كميسيون امور اقتصادي و دارايي در تاریخ 1371/6/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/9/11

قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش پزشكي آنها‌مصوب 1369


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه