عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13913
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقت نامه قانون فوق داراي 21 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/8/13
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/8/20

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر