عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

[امضاء]

اين تصويبنامه در تاريخ 1371/7/14 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري اسلامي رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي