عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13913
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/18
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 كل كشور و اصلاح بعدي آن به عنوان آيين‌نامه‌اجرايي بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 به استناد بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره .15976ت139.ه مورخ 1370.4.24 موضوع تنفيذ تصويب‌نامه شماره .16890ت30ك مورخ 1369.3.3 و اصلاح بعدي آن، به عنوان‌آيين‌نامه اجرايي بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تنفيذ مي‌گردد.