عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/14
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

‌آيين‌نامه ماده يك اصلاحي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 موضوع تبصره 1 مايه يك قانون اصلاح موادي‌از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن مصوب 1370

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 13449 مورخ 1370.12.3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد تبصره يك‌ماده يك اصلاحي قانون "‌خدمت پزشكان و پيراپزشكان" ـ مصوب 1367 ـ موضوع تبصره يك ماده يك قانون "‌خدمت پزشكان و پيراپزشكان" ـ مصوب1367 ـ موضوع تبصره يك ماده يك قانون "‌اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن" ـ مصوب 1370 ـ آيين‌نامه تبصره ياد‌شده را به شرح زير تصويب نمودند: