عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/12
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانك ها

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/24 تصويب نمود:
در کليه بندهاي ماده ي (1) ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان بانک ها موضوع تصويبنام شماره 33696/ت 358 ه مورخ 1371/8/5 – کلمه «حداقل» قبل از عبارت «در گروه» اضافه مي شود.