عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/8/24
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/8/27

قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه