عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13908
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/12
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/7/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1381/7/28

قانون اصلاح تبصره 1 قانون بودجه سال 1371 كل كشور


روابط زیرمجموعه