عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

اجازه انعقاد قراردادهاي مشاركت بين وزارت راه و ترابري يا دو شركت از شركتهاي متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي

1371.08.24 ـ .27638ت423ه ـ 1371.09.07 ـ 148
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره 6881.11 مورخ 1371.5.31 و 9065.11 مورخ 1371.7.7 وزارت راه و ترابري در اجراي"‌قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌بر اساس ماده (35) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود: