عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

‌اجازه اقدام نسبت به خروج 5 دستگاه ماشين‌آلات راهسازي و لوازم يدكي موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي بدون سپردن‌پيمان ارزي

1371.08.24 ـ .27553ت416ه ـ 1371.09.04 ـ 145
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي، و به استناد تبصره (3) ماده (19) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1366 ـ‌مورخ تصويب نمودند:
‌وزارت جهاد سازندگي، مجاز است نسبت به خروج 5 دستگاه ماشين‌آلات راهسازي و لوازم يدكي ـ موضوع نامه شماره .10.71.5363‌و مورخ 1371.8.11‌وزارت جهاد سازندگي ـ بدون سپرده پيمان ارزي، ضامن و سپرده، به مقصد كشور سودان، اقدام نمايد.