عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

انتصاب آقاي مسعود سلطاني‌فر به عنوان استاندار استان مركزي

1371.08.24 ـ .27550ت412ه ـ 1371.09.04 ـ 142
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشور، به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و‌مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ مورخ تصويب نمودند:
‌آقاي مسعود سلطاني‌فر به عنوان استاندار استان مركزي منصوب گردد.