عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

اجازه ادامه فعاليت دفتر وزارت نيرو در لندن در صورت ادغام دفتر مذكور و دفتر شركت ساتكاب

1371.08.24 ـ .27203ت410ه ـ 1371.09.01 ـ 141
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره 2256 ـ 5001 مورخ 1371.8.16 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت دفتر وزارت نيرو در لندن، در صورت ادغام دفتر مذكور و دفتر شركت ساتكاب، مجاز است.