عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

اضافه شدن عبارتي به كليه بندهاي ماده 1 ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها

1371.08.24 ـ .26958ت392ه ـ 1371.08.27 ـ 138
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 تصويب نمود:
‌در كليه بندهاي ماده (1) ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بانكها موضوع تصويب‌نامه شماره .33696ت358ه مورخ ـ1371.8.5، كلمه "‌حداقل" قبل‌از عبارت "‌در گروه" اضافه مي‌شود.