عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

مسافرت وزير فرهنگ و آموزش عالي به كشور كويت

1371.08.20 ـ .27551ت413ه ـ 1371.09.04 ـ 137
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 13.14778 مورخ 1371.8.26 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، در اجراي ماده (1) قانون"‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي به كشور كويت مسافرت نمايد.