عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 300 ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان آموزشي دانشكده علوم پزشكي بوشهر به دانشكده‌مزبور

1371.08.20 ـ .36681ت403ه ـ 1371.08.30 ـ 136
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 7724 مورخ 1371.7.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 6090 ـ11406.61 ـ 1 مورخ 1371.8.10 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌تكميل ساختمان آموزشي نيمه تمام دانشكده علوم پزشكي بوشهر در اختيار دانشكده مزبور قرار مي‌گيرد، تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزينه گردد.