عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

اجازه ترخيص پنج دستگاه اتومبيل توسط شركت صنعتي و معدني ايران

1371.08.20 ـ .27078ت400ه ـ 1371.08.30 ـ 134
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در‌موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ترخيص پنج دستگاه اتومبيل تويوتا لندكروز ـ موضوع نامه شماره 16844 مورخ 1371.4.14 وزارت صنايع سنگين ـ توسط شركت صنعتي و معدني ايران‌وابسته به وزارت معادن و فلزات، با رعايت مقررات مجاز است.