عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 295 ميليون ريال به منظور پرداخت افزايش دستمزد 942 نفر از كارگران سازمان ميراث فرهنگي به‌سازمان ياد شده

1371.08.20 ـ .35838ت396ه ـ 1371.08.27 ـ 131
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره .18140‌و مورخ 1371.7.19 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شماره 10807 ـ 33‌مورخ 1371.8.10 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست و نود و پنج ميليون (295.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌پرداخت افزايش دستمزد (942) نفر از كارگران سازمان ميراث فرهنگي كشور، در اختيار سازمان ياد شده قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه، هزينه گردد.