عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

مسافرت وزير بازرگاني به كشورهاي سريلانكا، بنگلادش و فيليپين

1371.08.20 ـ .27034ت395ه ـ 1371.08.27 ـ 130
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و‌جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير بازرگاني به كشورهاي سري‌لانكا، بنگلادش و فيليپين مسافرت نمايد.