عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

‌تغيير دستگاه اجرايي پروژه‌هاي فصل فرهنگ و هنر موضوع مصوبه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 1050 ميليون ريال به‌دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.08.20 ـ 36228 ـ 1371.08.22 ـ 128
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران (‌به استناد تصويب نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
‌دستگاه اجرايي پروژه‌هاي فصل فرهنگ و هنر ابلاغيه شماره 32836 مورخ 71.6.25 (‌رديفهاي 1.1 الي 1.8) طبق جدول پيوست تغيير مي‌يابند.