عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

‌تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به افتتاح حسابهاي بانكي به نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت واريز‌وجوه دريافتي از متقاضيان

1371.08.17 ـ .27639ت420ه ـ 1371.09.07 ـ 126
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌به منظور حصول درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور و فراهم آوردن موجبات اجراي قانون "‌اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف‌موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن" مصوب 1370.6.21 و با توجه به مواد (3) و (6) و (8) قانون مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌مكلف است، با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به افتتاح حسابهاي بانكي به تعداد مورد نياز در مركز و شهرستان، به نام اين سازمان مذكور،‌جهت واريز وجوه دريافتي از متقاضيان، براي انجام هزينه‌هاي مذكور در مواد فوق‌الذكر، اقدام نمايد.
‌استفاده از موجودي حسابهاي مفتوحه براي انجام و پرداخت هزينه‌هاي مذكور در مواد فوق‌الاشاره توسط مقامات مجاز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور ممكن خواهد بود.