عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

جواز ايجاد و ادامه فعاليت و ايستگاه‌هاي كار در بعضي كشورها و نمايندگي داير در سازمان بين‌المللي كار (‌ژنو) و تأسيس دفتر‌آموزش فني و حرفه‌اي كشورهاي لبنان و تايلند

1371.08.17 ـ .26278ت394ه ـ ـ.ـ1371. ـ 125
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد شماره 2246 ـ 500.1 مورخ 1371.8.16 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت وابسته‌هاي كار در كشورهاي كويت، بحرين، امارات متحده عربي، عمان، هند، پاكستان، قطر،‌ژاپن و نمايندگي داير در سازمان بين‌المللي كار (‌ژنو)،‌همچنين ايجاد وابستگي كار در كشورهاي بنگلادش، كره جنوبي، ليبي، جمهوري آذربايجان، جمهوري تاجيكستان، ايتاليا، اسپانيا،‌آلمان و تأسيس دفتر آموزش‌فني و حرفه‌اي در كشورهاي لبنان و تايلند مجاز است.