عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

اجازه برگزاري مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن كريم سال 1372 از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به وزارت مزبور

1371.08.17 ـ .26960ت393ه ـ 1371.08.27 ـ 124
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد شماره 140.10025 مورخ 1371.5.25 وزارت آموزش و پرورش، به استناد تبصره (3) ماده (1)‌قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌برگزاري "‌مسابقات بين‌المللي قرائت و حفظ قرآن كريم" در سال 1372 توسط وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات وزارت‌ياد شده مجاز مي‌باشد.