عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

مسافرت وزير امور خارجه به كشورهاي افغانستان، هندوستان، تركيه

1371.08.17 ـ .26704ت389ه ـ 1371.08.24 ـ 123
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و‌جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير امور خارجه به كشورهاي افغانستان، هندوستان و تركيه مسافرت نمايد.