عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

اجازه اقدام نسبت به انعقاد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و يمن به وزارت راه و ترابري

1371.08.17 ـ .26800ت391ه ـ 1371.08.25 ـ 110
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.17 بنا به پيشنهاد شماره 10905.11 مورخ 1371.8.11 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران كشور يمن اقدام و ادامه مراحل قانوني تا تصويب‌نهايي را پيگيري نمايد.