عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

بلامانع بودن خريد ملك جهت اقامتگاه سفير توسط سفارت جمهوري كره

1371.08.10 ـ .54113ت524ه ـ 1371.12.12 ـ 108
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5) آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 تصويب نمود:
‌خريد ملك موضوع نامه شماره 713.792.7.9266 مورخ 1371.8.20 وزارت امور خارجه، جهت اقامتگاه سفير، توسط سفارت جمهوري كره بلامانع است.
‌وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را در اين خصوص به عمل آورد.