عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

خريد ملك موضوع نامه وزارت امور خارجه جهت اقامتگاه سفير توسط سفارت امارات متحده عربي

1371.08.10 ـ .27033ت399ه ـ 1371.08.27 ـ 107
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5) آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويب‌نمود:
‌خريد ملك موضوع نامه شماره 713.791.8.5142 مورخ 1371.5.24 وزارت امور خارجه، جهت اقامتگاه سفير، توسط سفارت امارات متحده عربي بلامانع‌است. وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را، در اين خصوص به عمل آورد.