عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

تأمين اعتبار اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال جهت اجراي طرح احداث كشتارگاه صنعتي طيور به شركت طيور دشت‌جنوب در دشتستان بوشهر

1371.08.10 ـ 35331 ـ 1371.08.18 ـ 106
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره 11101.40.5968 ـ 1 مورخ 1371.8.4 سازمان برنامه و بودجه، به استناد تبصره (3) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود: