عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

اجازه ادامه فعاليت دو مركز درماني متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان در كشورهاي آلمان و انگلستان

1371.08.10 ـ .26425ت385ه ـ 1371.08.19 ـ 104
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره 2118 ـ 500.1 مورخ 1371.8.6 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت دو مركز درماني متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان در كشورهاي آلمان و انگلستان، مجاز مي‌باشد.