عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

واگذاري كليه سهام شركت سهامي داروپخش به سازمان تأمين اجتماعي

1371.08.10 ـ .26290ت380ه ـ 1371.08.17 ـ 102
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 در اجراي قانون ماده واحده "‌تأمين كسري اعتبار بيمارستانها، برنامه بيمه كارمندان دولت و طرح توسعه شبكه‌هاي‌بهداشتي و درماني كشور" ـ مصوب 1371.7.26 ـ تصويب نمود:
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، كليه سهام شركت سهامي داروپخش را بر اساس قيمت بورس‌اوراق بهادار تهران به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.