عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

مسافرت وزير صنايع به كشور اتريش

1371.08.10 ـ .26289ت378ه ـ 1371.08.17 ـ 101
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و‌جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير صنايع به كشور اتريش مسافرت نمايد.