عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

‌افزايش مبلغ اعتبار موضوع تصويب‌نامه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و بيست ميليون ريال به وزيران، معاونان‌رييس جمهور و ...

1371.08.10 ـ .35213ت377ه ـ 1371.08.17 ـ 100
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره 10445 ـ 33 مورخ 1371.8.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون"‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد و بيست ميليون (320.000.000) ريال اعتبار موضوع تصويب‌نامه شماره .16280ت168ه مورخ 1371.4.23 به مبلغ سيصد و سي ميليون(330.000.000) ريال افزايش يابد.