عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

واگذاري حق استفاده ساختمانهاي مربوط به سد جيرفت به سازمان بهزيستي كشور

1371.08.06 ـ .27032ت401ه ـ 1371.08.27 ـ 90
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده (114) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود: