عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

موافقت با انتصاب چند نفر به عضويت هيأت عالي نظارت مندرج در ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

1371.08.06 ـ .36084ت384ه ـ 1371.08.19 ـ 89
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره .4142‌د مورخ 1371.7.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در اجراي ماده (27)‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1371.4. ـ، تصويب نمودند:
‌با انتصاب افراد زير به عضويت هيأت عالي نظارت، مندرج در ماده (34) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.31537ت239ه مورخ 1371.6.2 ـ موافقت مي‌شود:
1 ـ حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي علي‌اكبر ادب رابط نهاد رياست جمهوري
2 ـ آقاي احمد مقصود پيشه رابط سازمان امور اداري و استخدامي كشور
3 ـ آقاي سيد فخرالدين پيشوايي رابط وزارت نيرو
4 ـ آقاي نصرا... چمران رابط سازمان اوقاف و امور خيريه