عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 397.000.000 ريال به منظور تهيه وسايل سنجش، كاليبراسيون و كاميون سيار به مؤسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

1371.08.06 ـ .35696ت370ه ـ 1371.08.12 ـ 87
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و تأييد شماره 9883 ـ 33 مورخ 1371.7.22 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده(55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ سيصد و نود و هفت ميليون (397.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌تهيه وسايل سنجش، كاليبراسيون و كاميون سيار جهت اجراي قانون "‌اوزان و مقياسها" در اختيار مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار گيرد تا پس از‌مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.