عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

مسافرت وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان

1371.08.06 ـ .25970ت367ه ـ 1371.08.12 ـ 86
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 10063.11 مورخ 1371.7.26 وزارت راه و ترابري، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير راه و ترابري به كشور تركمنستان مسافرت نمايد.