عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه اتومبيل ميتسوبيشي پاجرو موضوع نامه دفتر رييس جمهور

1371.08.06 ـ .26098ت374ه ـ 1371.08.13 ـ 82
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد دفتر رييس جمهور و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط‌به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص دو دستگاه اتومبيل ميتسوبيشي پاجرو ـ موضوع نامه شماره 11.7203‌ر مورخ 1371.7.25 دفتر رييس جمهور ـ مجاز است.