عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 285000.000 ريال به منظور برگزاري اجلاس كنفرانس وزراي كار آسيا و اقيانوسيه در ايران به‌وزارت كار و امور اجتماعي

1371.08.16 ـ .34569ت372ه ـ 1371.08.13 ـ 81
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 59307 مورخ 1371.7.8 وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شماره 4669 ـ 8661.64 ـ 1‌مورخ 1371.7.22 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليون (285.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به‌منظور برگزاري اجلاس كنفرانس وزراي كار آسيا و اقيانوسيه در ايران، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد، تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه گردد.