عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

واگذاري حق استفاده ساختمانهاي منازل مجاور سد جيرفت به سازمان بهزيستي كشور

1371.08.06 ـ .26099ت371ه ـ 1371.08.13 ـ 80
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 6004 مورخ 1371.6.23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد شماره4882.100 مورخ 1371.7.26 وزارت نيرو، به استناد ماده (114) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ 1366 ـ تصويب نمود:
‌حق استفاده ساختمانهاي منازل مجاور سد جيرفت، به سازمان بهزيستي كشور واگذار مي‌شود.