عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

اصلاح ماده 6 آيين‌نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

1371.08.03 ـ .34615ت368ه ـ 1371.08.12 ـ 78
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد شماره 108.696 مورخ 71.7.26 نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده‌كشور به استناد تبصره (30) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ماده (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1371 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .29974ت556ه مورخ 1370.12.29 هيأت وزيران ـ‌به شرح زير اصلاح مي‌شود: